EsP 9 Module 3 (Part 3) Ang mga Pag-aari: Dapat Angkop sa Layunin ng Tao/Trabaho/Hanapbuhay